Huishoudelijke regelementen

REGLEMENT 1: LIDMAATSCHAP.

 • Art. 1. Aanmelding als lid dient te geschieden door middel van de aanmeldingsformulieren die de vereniging daartoe ter beschikking stelt. Het formulier moet ingeleverd worden bij de secretaris van de vereniging.
 • Art. 2. het algemeen bestuur kan ambtshalve of op verzoek van de Polisport Badminton besluiten om een ledenstop in te stellen, onverminderd het bepaalde in art. 6 lid 4 van de statuten.
 • Art. 3. De administratie van de Polisport Badminton stuurt het nieuwe lid een nota voor inschrijfgeld/contributie en bondsgeld. Het lid ontvangt een lidmaatschapsbewijs van de vereniging.
 • Art. 4. De voorzitter van de vereniging kan het kandidaatslid een bewijs van aanmelding geven. Op vertoon van dit bewijs is het kandidaatslid bevoegd als lid gebruik te maken van de verenigingsfaciliteiten. Het bewijs is geldig gedurende drie weken na dagtekening.
 • Art. 5. De algemene ledenvergadering stelt het clubtenue vast op voorstel van het algemeen bestuur.
 • Art. 6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts mogelijk tegen het einde van enig verenigingsjaar en vindt plaats door middel van een aan het lid gericht schrijven. Dit schrijven moet de reden van de opzegging bevatten.
 • Art. 7. Opzegging door een lid aan de vereniging dient schriftelijk plaats te vinden aan de secretaris van de badmintonvereniging of bij de administratie van de Polisport Badminton. De opzegging is slechts mogelijk voor 1 juli, tenzij de wet, statuten of dit reglement een uitzondering hierop toestaat.
 • Art. 8. Ontzetting van het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur. Ontzetting is slechts mogelijk als het lid: door zijn handelwijze of gedrag de vereniging ernstig heeft benadeeld of ernstig gevaar hiervoor heeft veroorzaakt; in een periode van drie jaar drie keer is geschorst; gedurende een periode van zes maanden in het geheel niet aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.
 • Art.9. Door zich aan te melden als lid van de vereniging aanvaardt het lid het (verplicht) bondslidmaatschap van de Nederlandse Badminton Bond.

REGLEMENT 2: CONTRIBUTIES EN BONDSGELDEN.

 • Art. 1. Elk kandidaatslid is bij toelating een bedrag ad. € 10,00 aan inschrijfgeld verschuldigd.
 • Art. 2. De leden zijn jaarlijks een door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag verschuldigd Aan de vereniging.
 • Art. 3. Betaling van de verschuldigde contributie kan slechts als volgt geschieden: – halfjaarlijks; – maandelijks alleen door middel van een automatische overschrijving.
 • Art. 4. Het verschuldigde bondsgeld dient per jaar te worden voldaan na toezending van de door de administratie van de Polisport Badminton toegezonden factuur.
 • Art. 5. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (najaar) wordt een besluit genomen betreffende eventuele aanpassing van de contributie.
 • Art. 6. Begunstigers zijn verplicht tot een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,00.
 • Art. 7. Een eventuele contributie ontheffing in geval van ziekte, blessures, zwangerschap of afwezigheid wegens werk, is alleen mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan het dagelijks bestuur van de vereniging.
 • Art. 8. Als na het verschuldigd worden van de contributie, bondsgeld of inschrijfgeld betaling door het lid uitblijft, wordt het volgende van toepassing. Vier weken na het verschuldigd worden volgt een aanmaning tot betaling., toegezonden door de administratie van de Polisport Badminton. Acht weken na het verschuldigd worden volgt een tweede aanmaning. Bij elke aanmaning kan het verschuldigde bedrag worden verhoogd met incassokosten; Bij de eerste aanmaning is dit € 1,00 en bij de tweede is dit € 1,50. Heeft het lid na tien weken van het verschuldigd worden nog niet geheel voldaan aan zijn verplichtingen, dan wordt het lid geschorst. Als twaalf weken na het verschuldigd worden het bedrag nog niet in zijn geheel is voldaan wordt het lid ontzet uit het lidmaatschap. Indien het bestuur besluit de vordering ten laste van het nalatige lid ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder- of incassobureau is dit lid vanaf dat ogenblik aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke kosten betreffende die opdracht welke tenminste 15% van het verschuldigde bedrag plus BTW bedragen met een minimum van € 25,00 plus BTW.
 • Art. 9. Het algemeen bestuur kan besluiten om artikel 8 eveneens van toepassing te verklaren bij het voor een gedeelte achterwege blijven van betaling door het lid.

REGLEMENT 3: TUCHTMAATREGELEN.

 • Art. 1. Schorsing van een lid is mogelijk: – in het geval dat het algemeen bestuur onvoldoende termen aanwezig acht voor ontzetting, tijdens de ontzettingsprocedure en het hieraan voorafgaande onderzoek; – bij herhaalde overtreding van de statuten of dit reglement, nadat de eerste overtreding gevolgd is door een waarschuwing afkomstig van het algemeen bestuur; – in die gevallen genoemd in Reglement 2, artikel 8 en 9; – bij herhaald verzuim zonder afbericht, of met afbericht maar zonder geldige redenen van officiële wedstrijden of competitietrainingen.
 • Art. 2. De schorsing is mogelijk door een periode van ten hoogste drie maanden. Het lid heeft het recht in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering op de statutair voorgeschreven wijze.
 • Art. 3. lid 1. In alle gevallen waarbij schorsing mogelijk is, kan het algemeen bestuur in plaats van een schorsing een boete opleggen van ten hoogste € 25,00. Vindt het feit, dat aanleiding gaf tot de boete, binnen zes maanden opnieuw plaats, dan kan een boete van maximaal € 45,00 worden opgelegd. lid 2. De boete dient te worden betaald binnen veertien dagen na toezending van een factuur door de administratie van de Polisport Badminton. Is de boete binnen deze periode niet voldaan, dan wordt het lid geschorst voor een periode van drie maanden.
 • Art. 4. Indien de Nederlandse Badmintonbond de vereniging een boete oplegt, kan het algemeen bestuur besluiten om deze boete te laten betalen door het lid, of de leden, die deze boete hebben veroorzaakt. Artikel 3, lid 2 is van toepassing.
 • Art. 5. lid 1. Nadat het algemeen bestuur een besluit heeft genomen betreffende een tuchtmaatregel, wordt het algemeen bestuur van de Polisport Badminton hieromtrent ingelicht. lid 2. Elk lid van een commissie kan bij het algemeen bestuur een verzoek tot het nemen van tuchtmaatregelen indienen.

REGLEMENT 4: ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 • Art. 1. De agenda van de algemene ledenvergadering die twee maal per jaar worden gehouden te weten in het voorjaar en in het najaar, bevat tenminste de volgende onderwerpen: a.Opening. b.Ingekomen stukken. c.Notulen vorige vergadering. d.Jaarverslag secretaris (voorjaarsvergadering) e.Jaarverslag penningmeester (voorjaarsvergadering) f.Jaarverslag voorzitters bijzondere commissies (voorjaarsvergadering) g.Begroting voor het komende jaar. (najaarsvergadering) Huishoudelijk Reglement Polisport Badminton h.Benoeming leden kascommissie. (najaarsvergadering) i.Voorziening in bestuursvacatures. (voorjaarsvergadering) j.Rondvraag. k.Sluiting.
 • Art. 2. lid 1. Een persoon kan door ten hoogste vijf andere leden worden gemachtigd met betrekking tot het uitoefenen van hun stemrecht. lid 2. De gemachtigde oefent zijn recht uit zonder last of ruggespraak.
 • Art. 3. De voorzitter wijst bij schriftelijke stemming drie, geen deel van het algemeen bestuur uitmakende personen aan, die het stembureau zullen vormen. Dit stembureau neemt de stembriefjes in ontvangst, is belast met de telling en maakt schriftelijk een overzicht van de uitslag. Dit overzicht wordt door de leden van het stembureau ondertekend.

REGLEMENT 5: ALGEMEEN BESTUUR.

 • Art. 1. Het algemeen bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen het dagelijks bestuur vormend; minimaal vier door de algemene ledenvergadering gekozen vertegenwoordigers te weten recreanten, technische commissie, wedstrijdleiding, evenementencommissie, jeugd, redactie clubblad.
 • Art. 2. Elk bestuurslid kan zich bij de uitoefening van taken laten bijstaan en vertegenwoordigen door één of meer assistenten. De assistenten worden door het algemeen bestuur benoemd.
 • Art. 3. Het algemeen bestuur vergadert tenminste één maal per maand tenzij alle bestuursleden een vergadering overbodig achten. Tenminste twee bestuursleden kunnen een extra vergadering bijeen roepen.
 • Art. 4. lid 1. Het algemeen bestuur kan een gedeelte van zijn taken overdragen aan de door het algemeen bestuur ingestelde commissies. lid 2. De voorbereiding van het jaarverslag en de begroting kan worden overgedragen aan een financiële commissie, door het algemeen bestuur in te stellen. 
 • Art. 5. Zowel het algemeen bestuur als de hierdoor ingestelde commissies zijn verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
 • Art. 6. Al hetgeen behoort tot de taak van de bijzondere commissies, valt niet onder de bestuurstaak van het algemeen bestuur. Indien de penningmeester de boekhouding van de commissies voert is hij mede verantwoording verschuldigd voor het financiële beleid van de bijzondere commissies.
 • Art. 7. Het in de Statuten, artikel 15, lid 5 onder 1, als vast te stellen genoemd bedrag wordt bepaald op € 2300,00. Op de algemene ledenvergadering wordt een besluit genomen of dit bedrag al dan niet gewijzigd dient te worden.
 • Art. 8. Het algemeen bestuur kan voorschriften uitvaardigen met betrekking tot het gebruik van de zaal in de aan hun toegekende uren. Deze voorschriften houden onder meer in: verdeling van de zaalruimte over senioren, junioren, recreanten- en competitiespelers; richtlijnen voor het gebruik van de zaalruimte; opdragen van werkzaamheden in de zaal.

REGLEMENT 6: BIJZONDERE COMMISSIES.

 • Art. 1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het algemeen bestuur een bijzondere commissie instellen.
 • Art. 2. De voorzitter van de bijzondere commissie is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering.
 • Art. 3. De voorzitter van de bijzondere commissie draagt zorg voor het notuleren van het besprokene op de vergadering van de commissie en stelt en afschrift van de notulen ter beschikking van het algemeen bestuur.

REGLEMENT 7: KASCONTROLECOMMISSIE.

 • Art. 1. De algemene ledenvergadering benoemt, uit haar midden, in de jaarlijks voor één december te houden vergadering een kascontrolecommissie bestaande uit twee personen en één reserve, die geen deel uit maken van het bestuur.
 • Art. 2. De controlecommissie houdt zich bezig met het onderzoeken van de boekhouding van de penningmeester en de voorzitter van de bijzondere commissies.
 • Art. 3. De controlecommissie kan zich bij haar onderzoek op kosten van de vereniging laten bijstaan door een deskundige.
 • Art. 4. De controlecommissie rapporteert haar bevindingen aan de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Art. 5. Het algemeen bestuur dient, bij zaken die een bijzondere boekhoudkundige kennis vereisen, advies te vragen aan de penningmeester van de Polisport Badminton.
 • Art. 6. De penningmeester en de voorzitter van de bijzondere commissie(s) zijn verplicht de controlecommissie inzage te geven van alle stukken die met de boekhouding verband houden. Daarnaast kan de commissie van deze personen inzage verlangen van alle overige stukken, die deze personen in hun functie onder zich hebben. Bij vertrouwelijke stukken is de controlecommissie tot geheimhouding verplicht.

REGLEMENT 8: DE TECHNICHE COMMISSIE.

 • Art. 1. In de vereniging bestaat een technische commissie, hierna aan te duiden als TC. De TC houdt zich bezig met het technisch beleid binnen de vereniging.
 • Art. 2. De TC bestaat uit maximaal vijf door de algemene vergadering gekozen leden. De TC kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen en brengt verslag uit aan het algemeen bestuur. Bij staking van stemmen beslist zijn stem.
 • Art. 3. Tot de taak van de TC behoort: Het samenstellen van de teams die deelnemen aan de diverse competities en toernooien; Het organiseren van trainingen voor de leden tezamen met het algemeen bestuur; Het adviseren van het algemeen bestuur bij alle kwesties die verband houden met het technisch beleid; In samenwerking en overleg met het algemeen bestuur het aantrekken van trainers; Het regelen van de competitie en in beginsel ook het organiseren van de clubkampioenschappen.
 • Art. 4. De trainers c.q. begeleiders kunnen in overleg met de voorzitter van de TC aanwezig zijn bij de vergaderingen en hebben een adviserende stem.
 • Art. 5. De TC neemt besluiten met een meerderheid van stemmen. Een tot stand gekomen besluit wordt door alle leden naar buiten gedragen. Afwijkende meningen worden slechts aan het algemeen bestuur bekend gemaakt.
 • Art. 6. Indien een trainer het niet eens is met een door de TC genomen besluit, kan hij in beroep gaan bij het algemeen bestuur. Na het horen van de betrokkenen beslist het algemeen bestuur. De uitspraak door het algemeen bestuur is voor een ieder bindend.
 • Art. 7. Indien een speler het niet eens is met een besluit van de TC, kan hij om een gesprek met de TC verzoeken. De TC neemt na dit gesprek het besluit opnieuw in overweging. De speler ontvangt, indien gewenst, een afschrift van het nieuwe, met redenen omkleed besluit. Bij bezwaren kan de speler zich daarna schriftelijk wenden tot het algemeen bestuur.
 • Art. 8. De TC is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Indien een lid van de TC niet langer het vertrouwen heeft van het algemeen bestuur of de algemene ledenvergadering, treedt hij/zij af.

 

REGLEMENT 9: DE JEUGDCOMMISSIE.

 • Art. 1. De jeugdcommissie bestaat uit jeugdleden met indien wenselijk: één of twee ouders van jeugdleden en/of één of twee seniorleden en/of de jeugdtrainer(s).
 • Art. 2. Tot de taak van de jeugdcommissie behoort: Het begeleiden van de jeugd; Het organiseren van evenementen voor de jeugd in eventuele samenwerking met de evenementencommissie; Het vormen van de schakel tussen jeugd en bestuur; Het zorgen voor de oplossing van de problemen van de jeugd; Het onderhouden van contacten met de ouders van jeugdleden.
 • Art. 3. De jeugdcommissie is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Indien een lid van de jeugdcommissie niet langer het vertrouwen heeft van het algemeen bestuur of de algemene ledenvergadering, treedt hij/zij af.

 

REGLEMENT 10: ONVERENIGBARE FUNCTIES.

 • Art. 1. Twee of meer van de volgende functies binnen de vereniging kunnen niet door één en dezelfde persoon bekleed worden: Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid controlecommissie Voorzitter bijzondere commissie
 • Art. 2. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het algemeen bestuur telkens voor de periode van een jaar afwijking van art. 1 toestaan.

REGLEMENT 11: VERGOEDINGEN

 • Art. 1. Alle kosten die in redelijkheid ontstaan bij bestuursleden en overige leden als gevolg van werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten, worden namens de vereniging, na fiat van de penningmeester (en in afwezigheid van deze na fiat van de voorzitter), door de penningmeester of de administratie van de Polisport Badminton vergoed.
 • Art. 2. Maandelijks kan bij de penningmeester een overzicht, voorzien van een handtekening worden ingediend met betrekking tot de kosten die zijn gemaakt.
 • Art. 3. Indien de penningmeester weigert om de op de voorgeschreven wijze ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk te erkennen en op grond daarvan betaling weigert kan de aanvrager in beroep gaan bij het algemeen bestuur van de badmintonvereniging. Het besluit is dan bindend.